Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhžadáva: | Podža hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
źudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovatežské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivos
Bezdomovci
Charita
Kresanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivos
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislos
Nadácie
Nadácia

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

Nadácia je právnická osoba - zapisuje sa do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
Verejnoprospešným účelom sa na účely tohto zákona rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana žudských práv alebo iných humanitných ciežov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Názvom nadácie je názov, pod ktorým je nadácia zapísaná v registri nadácií. Názov nadácie musí obsahova? označenie "nadácia". Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu toto označenie vo svojom názve alebo obchodnom mene používa?. Názov nadácie sa musí odlišova? od názvu inej už registrovanej nadácie a nesmie by? zamenitežný s názvom inej už registrovanej nadácie.
Ak má názov nadácie obsahova? priezvisko fyzickej osoby, odlišnej od zakladateža, musí návrh na registráciu nadácie do registra nadácií obsahova? aj súhlas tejto fyzickej osoby, ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.
Nadačnou činnos?ou sa na účely tohto zákona rozumie
-poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám,
-správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov.
Nadácia môže vykonáva? aj inú činnos?, v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a realizáciou nadačnej činnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
Príbuzné www stránky

 

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon