Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Náhradná starostlivosť
Pod pojmom náhradná starostlivosť rozumieme starostlivosť o deti, ktoré nežijú vo svojej pôvodnej, biologickej rodine z rôznych dôvodov (zanedbávanie, opustenie, úmrtie rodičov a pod.), ale vyrastajú v novej, tzv. náhradnej starostlivosti. Náhradnú starostlivosť najvšeobecnejšie možno vymedziť ako právom upravené a chránené vzťahy medzi dieťaťom a inou osobou, než je rodič dieťaťa. Vznikajú vždy rozhodnutím súdu a ich obsah tvoria práva a povinnosti vymedzené zákonom, alebo súdnym rozhodnutím.
Náhradná rodinná starostlivosť
Zo vzťahov náhradnej rodinnej výchovy vyplývajú pre dieťa i dospelých, ktorým bolo dieťa zverené do výchovy, vzájomné práva a povinnosti. Vymedzuje ich priamo zákon. Zákon o rodine (zák. č.94/1963 Zb. v znení zák. č. 132/1982 Zb., úplné znenie vyhlásené pod č.66/1983 Zb.), ktorý je základným kódexom upravujúcim rodinné právne vzťahy, termín náhradná rodinná výchova nepozná. Tento pojem začala používať právna teória a prax najmä po vydaní zákona o pestúnskej starostlivosti (Zák. č.50/1973 Zb. v znení zák. č.58/1984 Zb.) pre všetky také prípady, keď bolo dieťa rozhodnutím súdu zverené do výchovy niekomu inému než vlastnému rodičovi. V zmysle platnej právnej úpravy pod pojmom náhradná rodinná výchova zaraďujeme štyri formy náhradnej rodinnej starostlivosti. Odlišujú sa rozsahom rodinných práv a povinností uchovaných biologickým rodičom a predchádzajúcich na náhradných rodičov:
-adopcia (osvojenie)
-pestúnska starostlivosť a jej alternatívy
-individuálna pestúnska starostlivosť
-pestúnska starostlivosť v špeciálnom zariadení
-zverenie do výchovy inému občanovi ako rodičovi(§ 45 Zákona o rodine)
-opatrovníctvo
-profesionálna náhradná výchova v rodine,
-starostlivosť v samostatných výchovných skupinách, kde pracuje manželský pár aj so svo-jimi biologickými deťmi (napr. detské mestečko, kde je viac ako 6 takýchto skupín).
Posledné dve formy sú však podlá našej legislatívy vymedzené v rámci nariadenia ústavnej výchovy.

Ústavná výchova
Život detí umiestnených do DeD na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej výchovy (prípadne na základe rozhodnutia o okamžitom umiestnení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov dovtedy, kým rozhodne súd) sa odohráva v nie-ktorých z nasledovných typov starostlivosti:
-detské domovy internátneho typu,
-sieť samostatných výchovných skupín, ktoré vonkajšími znakmi pripomínajú rodinný ži-vot (samostatné hospodárenie, usporiadanie miestností - spálne, obývačka, kuchyňa),
-sieť samostatných výchovných skupín, kde deti žijú v skupinách, v ktorých stabilne pra-cujú manželské páry; v takýchto výchovných skupinách žijú aj deti vychovávateľov,
-profesionálna náhradná výchova v rodine, kde rodiny žijú vo svojom prirodzenom prostredí (byt, rodinný dom) spoločne s deťmi z DeD.

 

Starostlivosť
Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon