Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Mentálne postihnutí
Mentálna retardácia je multidimenzionálny fenomén, ktorý postihuje prekrývajúco medicínske, psychologické, pedagogické a sociálne kvality, funkcie správanie sa postihnutého človeka od narodenia po smr?. Je teda pojmom interdisciplinárneho charakteru.
Medzinárodná liga spoločností pre ľudí s mentálnym postihnutím poskytuje informácie, ktoré sú dôkazom toho, ľe veľká väčąina ľudí s mentálnym postihnutím je schopná ľi? spokojne, pracova? alebo sa vo voľnom čase zúčastňova? rôznych spoločenských aktivít. ®ivotné podmienky ľudí s mentálnym postihnutím, by mali obstá? v porovnaní so ľivotnými podmienkami ostatných ľudí v spoločnosti a mali by sa odliąova? len v závislosti od normálnych ľivotných podmienok tej ktorej krajiny. Myslí sa tým skupinové či chránené bývanie. Normálny zdravý človek beľne vykonáva svoje zamestnanie mimo miesta svojho bydliska. Tak sa vytvárajú normálne vz?ahy medzi miestom bydliska a miestom, kde človek pracuje. Pre osoby s mentálnym postihnutím by malo ďaląie vzdelávanie vies? k pracovnému zácviku, ktorý by zohľadňoval osobitosti ich postihnutia. Zamestnanie sa musí realizova? na tom istom princípe ako u ostatných ľudí, teda za plat (napr. s ohľadom na individuálnu pracovnú schopnos?). Príleľitos? zúčastňova? sa denných aktivít je jedným z ľudských práv. Problémom vąak aj naďalej zostáva bezbariérovos?.

Pojmom mentálna retardácia sa označuje stav zastaveného, oneskoreného alebo neúplného vývinu intelektu, ktorý charakterizuje podpriemerná inteligencia. V tomto termíne je zladený vývinový aspekt poruchy, ako aj skutočnos?, ľe mentálne postihnutie je stav, ktorý nie je definitívne ukončený a rozhodne nie je nemenný. Mentálna retardácia môľe by? podmienená organicky alebo sociálne. Pri organicky podmienenej mentálnej retardácii hovoríme o oligofrénii a demencii podľa vývinového ątádia, v ktorom bol poąkodený centrálny nervový systém. Od roku 1992 vstúpila do platnosti 10. revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb spracovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou v ®eneve (WHO), ktorá mení doteraz pouľívanú klasifikáciu. Mentálna retardácia sa podľa nej delí do ąiestich základných kategórií:
ľahká mentálna retardácia IQ 50-69
stredná mentálna retardácia IQ 35-49
?aľká mentálna retardácia IQ 20-34
hlboká mentálna retardácia IQ < 20
iná mentálna retardácia
neąpecifikovaná mentálna retardácia
Stupne sú ohraničené hornou a dolnou hodnotou IQ. Táto stupnica by vąak mala slúľi? iba ako orientačný znak stanovenia závaľnosti mentálnej retardácie.


 

Postihnutie
Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon