Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Foundation Legislation WWW Other WWW
Search: | Keyword:
Children and Youth
Help Lines
Human Rights
Minorities
Violence
Disabled
Mentally Disabled People
Sluchovo postihnutí
Physically Disabled People
Sight Disabled People
Sexuality
Social Policy
Social Help
Care Services
Social services and Social Help
Social Pathology
Social Work
Services
Homeless People
Charity
Christian Organizations
Therapeutic Pedagogy
Foster Care
Psychology
Logopedics
Education
Health
Addiction
Socionet - o projekte
Internetový informačný portál sociálnych služieb je obsahovo a informačne zameraný na sociálnu sféru, ako komplexnú problematiku, ktorú chce priblížiť verejnosti. Ale zároveň je cielene zameraný na prácu, projekty a služby, ktoré poskytujú mimovládne organizácie a prezentujú ich na internete. Na ich prístup ku problematike, ich prezentácií na verejnosť, ku klientom a odborníkom, pretože práve MVO sú nositeľmi kvality práce v rámci sociálnej oblasti a neustáleho hľadania a posunu k zlepšeniu poskytovania starostlivosti o ľudí. Pri ich práci sa vytvára priestor a možnosť väčšieho vstupu a kooperácie občanov na zabezpečovaní a zlepšovaní tejto práce.
Internet ako informačné a komunikačné médium je už neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Vo veľkej miere sa využíva ako pracovný a komunikačný nástroj. Mnohé MVO s internetom pracujú, ale nevyužívajú všetky jeho možnosti. Spustením internetového informačného portálu o sociálnych veciach - SocioNetu sa poskytol MVO priestor na väčšie využitie internetu ako média vo všetkých smeroch. MVO sa vytvorila možnosť reálne pracovať s informáciami a s možnosťami ich prezentácii.
Internetový informačný portál SocioNet je miesto poskytovania komplexných informácií, vytvárania ciest na získanie informácií, prezentovania najnovších poznatkov, predstavovania jednotlivých činností, služieb a projektov. Je veľkým prínosom do oblasti informovanosti verejnosti, klientov a odborníkom, a zároveň poskytuje možnosť komunikovať, vzájomne získavať, alebo odovzdávať informácie a skúsenosti.
Poskytnutie ľuďom zaoberajúcim sa sociálnou oblasťou možnosť verejne prezentovať svoje názory, konfrontovať ho s inými ľuďmi, vymeniť si zážitky a skúsenosti formou prispievania do obsahu tohto informačného portálu je najpružnejšou formou zapájania sa ľudí v danej oblasti do verejného života. Vzhľadom na to, že MVO zaoberajúce sa soc. sférou pracujú na miestach kde je treba ich práce a nie tam, kde sú informácie tradične ľahko prístupné, je internetové médium najjednoduchšou formou výmeny informácií. Práca v sociálnej oblasti je náročná na čas, prostriedky aj ľudské sily. Nie mnohí odborníci majú možnosť konfrontovať svoje skúsenosti s inými odborníkmi a odbornou verejnosťou. V rámci internetového informačného portálu sa im táto možnosť otvorila. A to prispieva ku prehĺbeniu informovanosti a spolupráce medzi MVO v rámci odboru, vo vnútri tretieho sektora a aj vo veciach verejných.

 

This project was realized thanks to the support of the Open Society Fundation.
design@rgb  contact: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon