Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Sociálna patológia
Je odvetvie sociológie zaoberajúce sa negatívnymi javmi v spoločnosti, ktoré sa prejavujú v neadekvátnych sociálnych reakciách, v sociálnych deviáciách.
Sociálna patológia sa zaoberá sociálnymi javmi a procesmi v celej ľudskej šírke väzieb. Skúma ich podstatu, formy prejavu a výskytu, príčiny vzniku, dôsledky pre spoločnosť a pre jednotlivca. Zaoberá sa tiež prevenciou a čiastočne ich nápravou. U sociálneho pracovníka sa predpokladajú isté znalosti a schopnosti, aby rozpoznal, dokázal pochopiť a rešpektovať špecifické stavy (delikvenciu, kriminalitu, toxikomániu, prostitúciu atď.)

 

Sociálna pomoc
Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon