Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Legislatíva
Na úprave neziskového sektora sa na Slovensku podielajú viaceré zákony. Každý typ ne-ziskovej organizácie upravuje osobitný zákon. V súčasnosti naše zákonné normy požadujú, aby sa akékoľvek neziskové organizácie vtesnali do zákonom stanovených organizačných foriem. Pre každý typ takejto organizácie je vydaný špeciálny zákon. Všetky musia absolvovať zákonom stanovený registračný proces a v rámci neho štátu predložiť požadované dokumenty (formálny písomný návrh, stanovy, štatút, zápisnice, viď ďalej).
V zásade naša legislatíva rozoznáva štyri právne formy organizácií:
- združenia
- nadácie
- verejnoprospešné organizácie (neziskové organizácie poskytujúce vše-obecne prospešné služby)
- neinvestičné fondy.
Právne formy neziskových organizácií v SR
Ako sme už písali ku štyrom základným právnym formám neziskových organizácií u nás patria:
- Občianske združenia
- Nadácie
- Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (verejnoprospešné organizácie)
- Neinvestičné fondy
Právne postavenie každej z nich je upravené špeciálnym zákonom. Pokiaľ chceme založiť neziskovú organizáciu, prípadne zmeniť charakter činnosti už jestvujúcej, je zodpovedné premyslieť si, akú organizačnú formu si zvolíme. Často sa pri tom nedokážeme zaobísť bez rady právnika alebo osoby s bohatými skúsenosťami o fungovaní neziskového sektora.

Občianske združenia
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov oprávňuje občanov zakladať rôzne spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie za účelom združovania sa vnich. Občianske združenia sú združeniami osôb, ktoré zakladajú občania na uspokojovanie vlastných záujmov.
V rámci nich členovia svojpomocne realizujú záujmovú činnosť, pre ktorú sa rozhodli združiť. O službách poskytovaných občianskymi združeniami sa predpokladá, že sa budú týkať hlavne ich členov, tj. užšej skupiny ľudí, nie verejnosti ako takej. Občianske združenia teda predstavujú platformu pre vyjadrenie a následnú realizáciu predstáv svojich členov. Členmi môžu byť ako fyzické, tak aj právnické osoby. Občianske združenia vznikajú na základe vôle minimálne troch osôb, pričom aspoň jeden z nich musí byť starší ako 18 rokov.
Zákon o združovaní občanov nepredpisuje žiadnu štandartnú organizačnú štruktúru a taktiež nelimituje nakladanie s majetkom občianskeho združenia. Občianske združenia môžu podnikať a na vlastnú správu môžu použiť ľubovoľný podiel svojich celkových výdavkov.

Nadácie
Zákon č. 207/1996 Z.z. o nadáciách definuje nadáciu ako účelové združenie majetku. Jej podstatou je majetok tvorený súborom vecí, peňažných prostriedkov, cenných papierov a iných peniazmi ocenených hodnôt, ktoré sú určené na plnenie všeobecneprospešného účelu. Zákon o nadáciách vyžaduje od zriaďovateľa pri zriaďovaní nadácie minimálny vklad majetku 10 000 Sk, tzv. základné imanie. Do šiestich mesiacov je však potrebné navýšiť základné imanie na hodnotu minimálne 100 000 Sk. Majetok nadácie možno použiť iba na všeobecne prospešné účely, a to najmä na rozvíjanie duchovných hodnôt, ochranu ľudských práv, životného prostredia, prírodných a kultúrnych hodnôt a podporu zdravia a vzdelávania. Zákon predpisuje štandartnú základnú organizačnú štruktúru so striktnými vzájomnými vzťahmi, ktorým sa musí podriadiť štatút nadácie. Zákon tiež limituje nakladanie s majetkom nadácie. Nesmú podnikať a na vlastnú správu môžu použiť najviac 15 % celkových ročných výdavkov.

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby definuje neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby ako právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie všeobecne prospešných služieb na území SR. Pod pojmom všeobecne prospešné služby rozumieme najmä činnosti zamerané na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, humanitnú starostlivosť, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, rozvoj športu a telesnej výchovy, tvorbu a ochranu životného prostredia, poskytovanie sociálnych služieb. Verejnoprospešné služby sú tie, ktoré sa poskytujú za vopred určených podmienok a sú prístupné pre všetkých užívateľov v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti.
K ďalším typom neziskových organizácií patria cirkvi a náboženské záujmové združenia, združenia právnických osôb, politické strany a profesiové komory, registrované podľa samostatných zákonov.

Neinvestičné fondy
Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch definuje fond ako neziskovú právnickú osobu, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na financovanie všeobecne prospešných cieľov. Ide najmä o rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, ľudských práv, životného prostredia, prírodných a kultúrnych hodnôt, zdravia, vzdelávania a rozvoj sociálnych služieb. Prostriedky neinvestičného fondu je možné poskytnúť nielen neziskovým organizáciám, ale aj na individuálne určenú humanitnú pomoc (napr.: financovanie konkrétnej operácie, kúpu zdravotníckeho zariadenia, rekonštrukcia kultúrnych pamiatok atď).
Neinvestičný fond je skôr zameraný na jednorázové a krátke programy a projekty, i keď nevylučuje sa ani realizácia dlhodobých cieľov.
Podobne ako u nadácií, zákon o neinvestičných fondoch predpisuje štandardnú základnú organizačnú štruktúru so striktnými vzájomnými vzťahmi, ktorým sa musí podriadiť štatút.

Príbuzné www stránky

 

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon