Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Telesne postihnutí
Telesne a zdravotne postihnutý jedinec je jedinec s chybou pohybového a oporného ústrojenstva alebo poškodením nervového ústrojenstva, ak sa prejavuje porušenou hybnos?ou a jedinec v stave choroby alebo zdravotného oslabenia.
Sú tu zahrnuté tri skupiny postihnutých jedincov. Nedá sa vždy urči?, do ktorej skupiny daný jednotlivec patrí, pretože uvádzané skupiny postihnutia nemožno presne ohraniči?. Výchovou telesne a zdravotne postihnutých sa zaoberá jeden z odborov špeciálnej pedagogiky, označovaný ako pedagogika telesne a zdravotne postihnutých. Telesne postihnutý jedinec si vyžaduje starostlivos? primeranú svojim potrebám, ktoré sú individuálne predovšetkým preto, lebo jestvuje veľa typov telesného postihnutia. Pohybové poruchy, odlišnos? jedinca od ostatných, priebeh liečby, izolácia a iné činitele môžu nepriaznivo ovplyvni? aj osobnostný vývin jedinca. Potreby takto postihnutého jedinca sa vo väčšej miere či menšej miere týkajú patričnej zdravotníckej starostlivosti, úprave fyzického prostredia (bezbariérovos?, úprava nábytku, prispôsobenie nástrojov a pomôcok na vykonávanie istých činností a pod), formovania spoločenských vz?ahov (akceptovanie jedinca zo strany rovesníkov a okolia) a úpravy obsahu metód a foriem školskej i mimoškolskej výchovy. Telesne postihnutý jedinec môže získa? vzdelanie všetkých stupňov ak s telesným postihnutím nie je spojené aj postihnutie mentálne. To si potom vyžaduje vzdelanie na úrovni osobitnej školy. Chorý jedinec sa vyznačuje osobitos?ami vyplývajúcimi predovšetkým z toho, akým druhom z rozsiahleho počtu chorôb jednotlivých telesných systémov je postihnuté. Choroba a zmeny v životnej situácii jedinca, ktoré s ňou súvisia, mávajú individuálny odraz v psychickej sfére chorého jedinca. Chorý jedinec potrebuje predovšetkým zdravotnícku starostlivos?. Táto sa často nedá poskytnú? ambulantne, ale vyžaduje si hospitalizáciu. Tu sa spolu s liečbou poskytuje aj špeciálna výchova. Ak je jedinec v domácej starostlivosti, potrebuje prispôsobenú rodinnú starostlivos? a výchovu. Ak to stav postihnutého die?a?a dovoľuje, navštevuje bežnú školu, kde sa zohľadňujú jeho osobitosti.
Za zdravotne oslabeného jedinca sa považuje jednotlivec v stave rekonvalescencie alebo jedinec s oslabenou odolnos?ou voči chorobám, náchylnos?ou k recidíve choroby alebo s ohrozením zdravotného stavu v dôsledku nevhodného prostredia, nevhodného životného režimu či nesprávnej výživy.
Pedagogika telesne postihnutých využíva poznatky viacerých medicínskych odborov, najmä pediatrie, ortopédie a ortopedickej protetiky, neurológie, interných odborov a fyziatrie. V širokej miere sa opiera aj o poznatky psychologických odborov, najmä patopsychológie a klinickej psychológie. Zo sociologických odborov je to sociálna patológia.

 

Postihnutie
Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon