Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Charita
Charita, charitatívna činnosť (lat. caritas - láska, úcta) je dobročinnosť, ktorej cieľom je pomoc a služba ľudom v núzdi - ľudom v akútnej hmotnej a sociálnej núdzi, ľudom v krízovej situácii, ľudom osamelým, starým, chorým, chudobným, hladujúcim alebo iným spôsobom hendikepovaným.
Charitatívna cinnosť býva väcšinou spájaná s náboženstvom, najmä v minulosti sa charita chápala ako aktivita, motivovaná vierou a náboženskou morálkou.
Rozlišujeme rôzne formy charitatívnej činnosti - pomoc chorým, hospicová starostlivosť, pomoc ľudom bez domova, pomoc sociálne vylúčeným, napr. väznom, starostlivosť o telesne postihnutých, finančná pomoc a pod. - podľa toho, na ktorú skupinu ľudí je zameraná.
Pod charitou rozumieme aj rímsko-katolícke a grécko-katolícke cirkevné zriadenia, poskytujúce charitatívnu službu, v súčasnosti na Slovensku zdužené v Slovenskej katolíckej charite.
Charitatívna cinnosť je cielom charitatívnych organizácií. Charitatívne organizácie v súčasnosti vznikajú pri jednotlivých cirkvách, farnostiach a cirkevných zboroch ako náboženské organizácie, ale existujú aj ako organizácie a občianske združenia nenáboženského charakteru. Charitatívna cinnosť v týchto organizáciach môže byť profesionálna (platená) ale aj dobrovoľnícka, ciže bez nároku na odmenu za vykonané služby. Práve na cinnosť dobrovoľníkov sú odkázané mnohé charitatívne organizácie. Okrem náboženskej motivácie (Slovenská katolícka charita, Ortodox, Milosrdní bratia, atd.) je pre jednotlivé charitatívne organizácie dôležitá aj sociálna, humanitná a politická motivácia (Proti prúdu, Unicef, Slovenský červený kríž, Anjeliky, Človek v ohrození, atd.). Charitatívna cinnosť môše byť využitá aj na prezentovanie určitej ideológie (napr. Jedlo namiesto zbraní).
Na Slovensku sa cinnosť charitatívnych organizácií zameriava najmä na pomoc vlastných občanov. Medzi najčastejšie vykonávane činnosti patria opatrovateľské služby, hospicová starostlivosť, pomoc osamelým, starším a sociálne odkázaným ľudom, charitatívno-sociálna pomoc ľudom bez domova a v sociálnej núdzi, pomoc rodinám, starostlivosť o deti, osamelé matky s deťmi, dôchodcov, resocializácia spoločensky vylúčených a pomoc psychicky a telesne hendikepovaným ľudom. Na Slovensku najväcšou organizáciou, poskytujúcou všetky vyžšie uvedené služby je Slovenská katolícka charita, ktorá má svoje zariadenia takmer v každom väcšom meste na Slovensku.
Existujú aj organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou ako Slovenský červený kríž, Unicef, Človek v ohrození a pod. Tieto sa zameriavajú na problémy veľkých, všeobecne ohrozených skupín ludí - utečenci, hladujúci a ohrozené deti v krajinách tretieho sveta, ľudia postihnutí nebezpečnými chorobami (AIDS, mor, cholera, atd.) ako aj ľudia v akútnej núdzi, postihnutí prírodnými a civilizačnými katastrofami.

(Nina Beňová)

 

Starostlivosť
Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon