Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Logopédia
Špeciálno-pedagogická veda, ktorá sa zaoberá výchovou osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou a prevenciou tohto narušenia.
Logopédia skúma narušenie komunikačnej schopnosti z hľadiska etiopatogenézy, frekvencie jej výskytu, možností diagnostikovania, odstraňovania, prevencie a prognózy jej primárnych, sekundárnych (príp. terciárnych) dôsledkov. Logopédia skúma a overuje aj prostriedky rozvíjania komunikačnej schopnosti u intaktnej populácie (v rámci preventívneho pôsobenia). Pojmom výchova osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou sa rozumie výchova v tom najširšom možnom ponímaní - výchova, vzdelávanie, komplexná logopedická starostlivosť. Význam logopédie je daný samotným významom komunikácie pre správne fungovanie ľudskej spoločnosti a pre realizáciu človeka v nej. Cieľom logopedickej starostlivosti je v maximálnej možnej miere rozvíjanie komunikačnej schopnosti indivídua. V logopédii možno aplikovať metódy výchovy zo všeobecnej pedagogiky (napr. metódy cvičenia, príkladu - t. j. rečového vzoru), zo špeciálnej pedagogiky (metóda redukácie, kompenzácie, rehabilitácie) a ďalšie metódy (napr. stimulačné, korekčné a pod).
Postavenie logopédie v systéme vied je v rozličných krajinách rôzne: od jej zaradenia medzi lekárske disciplíny cez chápanie logopédia ako aplikovanej jazykovedy až po jej začleňovanie medzi pedagogické, resp. špeciálno-pedagogické odbory.
Logopédia je jednou z profilujúcich disciplín špeciálnej pedagogiky, ktorá veľmi výrazne zasahuje do pracovných oblastí ostatných odborov špeciálnej pedagogiky, keďže prakticky všetky druhy postihnutí sprevádzajú tzv. symptomatické poruchy reči, vyžadujúce individálnu logopedickú starostlivosť.
Vzťah logopédie k medicíne je determinovaný faktorom, že logopédia sa zaoberá patologickou stránkou komunikačného procesu. Spomedzi lekárskych odborov logopédia najviac súvisí s foniatriou, otorinolaryngologiou, plastickou chirurgiou, neurológiou a psychiatriou. Vzťah logopédie k psychológii je daný najmä potrebou využívať psychologické poznatky, a to najmä z vývinovej pedagogickej a klinickej psychológie, predovšetkým však patopsychológie osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou. Logopédia úzko súvisí aj s jazykovedou (fonetikou, fonológiou, pedofonetikou, patofonetikou) a sociológiou.
Činnosť logopéda možno chápať ako špecifickú aktivitu s cieľom odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie komunikačnej schopnosti. Realizuje sa špecifickými metódami v špecifickej situácii riadeného učenia. Logopedická prevencia u osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zacieľuje na predchádzanie ďalšieho negatívneho vývinu, resp. na zabránenie sekundárnych až terciárnych dôsledkov narušenej komunikačnej schopnosti.

 

Starostlivosť
Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon