Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Závislosť (chápaná ako syndróm) predstavuje súbor príznakov (symptómov), ktoré vznikajú následkom pôsobenia drogy na organizmus či psychiku človeka. Droga pôsobí na telesnú aj duševnú zložku naraz, ale nie je výnimkou ani izolované pôsobenie na jednu z týchto zložiek. Príznaky závislosti sa aktivizujú pri znížení hladiny drogy v organizme, ale najmä pri jej absencii. Tento stav nazývame syndrómom absencie drogy. Pri pokuse o liečbu so zamedzením prísunu drogy do organizmu alebo pri vysadení drogy (pokus o spontánnu abstinenciu) sa veľmi často vyvolávajú tzv. odvykacie príznaky. WHO charakterizuje závislosť ako: duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahrňajú nutkanie brať drogu stále alebo opakovane pre jej úcinky na psychiku a tiež preto, aby sa zabránilo nepríjemnostiam z jej neprítomnosti v organizme. Zjednodušene možno konštatovať, že: závislosť je stav, keď príjem drogy spôsobí slasť a vynechanie jej dodávky do organizmu vyvoláva nepríjemné duševné alebo telesné príznaky. Hlad po droge intenzifikuje jej príjem a príjem drogy stále silnejšie deformuje prežívanie.
Klasifikácia závislostí
Desiata verzia Medzinárodnej štatistickej klasifikácie rozlišuje 10 typov duševných porúch a porúch správania (DP PS) podla účinku drogy a označuje ich veľkým písmenom F od císla 10 do 19. F 10 DP PS spôsobené účinkom alkoholu. V našej kultúre je drogou číslo jeden alkohol. Závislosť od alkoholu v hovorovej reči nazývame alkoholizmom. Chemicky ide o etylalkohol (etanol, špiritus) jeho vzorec je C2H5OH.
F 11 DPPS spôsobené učinkom opiátov.
F 12 DPPS spôsobené účinkom drog kanabisového typu.
F 13 DPPS spôsobené účinkom sedatív alebo hypnotík.
F 14 DPPS spôsobené účinkom kokaínu.
F 15 DPPS spôsobené účinkom tzv. psychostimulacií.
F 16 DPPS spôsobené účinkom halucinogénov.
F 17 DPPS spôsobené účinkom tabaku.
F 18 DPPS spôsobené účinkom prchavých látok.
F 19 DPPS spôsobené účinkom niekoľkých drog súcasne.
Pri všetkých typoch závislosti ide o chorobný vzťah k drogám s nekontrolovateľnou túžbou vpravovať si ju do organizmu. Táto túžba má charakter somatický alebo psychický.
Závislosť somatická sa viaže na:
látkovú premenu, reguláciu prenosu vzruchov (biosignály), inhibíciu alebo stimuláciu biorytmov, sexuálnu oblasť (neurovazomotorická stimulácia)
Závislosť psychická sa viaže na: racionálnu (rozumovú) oblasť, emocionálnu (citovú) oblasť, behaviorálnu (zážitkovú) oblasť, sexuálnu oblasť z hladiska prežívania
Vlastnosti a účinky drog
Rovnako u dospelých, ako aj u detí je najrizikovejšou skúškou na ceste k závislosti prvá vlastná skúsenosť s drogou. Z poskytovaných informácií si vyberá informácie o jednotlivých účinkoch drog, často motivujú k experimentovaniu. Za určitých okolností možno o účinku hovoriť v súvislosti so schopnosťou mozgu registrovať iba pozitívne účinky drog, bez možnosti súčasne signalizovať subjektu všetky riziká a spolupôsobiace zhubné úcinky.
Tri spolupôsobiace účinky drogy
Droga je zákerná práve pre spolupôsobenie týchto úcinkov:
_ euforizujúceho
_ zmocňujúceho
_ zhubného
Euforizujúci účinok
Najzákernejšou vlastnosťou drogy je jej účinok vnímaný človekom ako eufória. Stupeň
eufórie je charakterizovaný príjemným stavom telesnej a duševnej pohody, radosti zo života, až nadprirodzenej sily, sebavedomia a zdravia. Za normálnych okolností je dôvodom eufórie dosiahnutie želaného ciela, nasýtenie nejakej potreby alebo naplnenie nejakej predstavy. S drogou prichádza eufória bez účasti človeka, bez jeho cieľavedomej činnosti, bez radosti a prirodzeného šťastia. V organizme sa za určitých okolností vedia vytvoriť látky, ktoré sú prirodzeným zdrojom eufórie. Najväcším a najprirodzenejším darcom eufórie sú pohybové aktivity, najmä šport a tanec. Drogovou pascou je nuda, necinnosť, neprogramovosť a hlavne nevedomosť.
Zmocňujúci účinok
Súčasne s euforizujúcim účinkom sa droga pomaly zmocňuje človeka. Myslenie a vôľové zložky sa orientujú na obstarávanie, konzumáciu drogy a vyhľadávanie miest, kde sa s drogou mošno stretnúť. Spočiatku sa s drogou iba experimentuje, je to cas rozbiehania, keď je aj konzument drogy najmenej osloviteľný. Je to čas najväcšieho sebaklamu. Niekedy hovoríme až o posadnutosti drogou. Vysoká tolerancia na drogu neprimerane podporuje rast sebavedomia, vyjadreného známym: "Mám to pod kontrolou." Človek je drogou priamo fascinovaný. Drogové "znecitlivenie" je úľavou medzi dvoma dávkami.
Zhubný úcinok
Spolu s euforizujúcim a zmocňujúcim účinkom spoluúčinkuje deštrukčný fenomén drogy. Každá droga významne ovplyvňuje čas prežitia. Alkohol skracuje priemerný vek aj o viac ako 24 rokov, fajčenie cigariet minimálne o 14 rokov, marihuana dokonca nezriedka o 30 rokov a heroín ešte o niekoľko rokov viac. Stratená ludskosť závislého od drog ho najskôr vyradí z rodinného prostredia, neskôr z pracovných činností (niekedy je to i naopak) až napokon ukončí i tak už neradostný život závislého. Účinok zhubný je plazivý, nepostrehnuteľný a nemožno mu žiadnym spôsobom účinne vzdorovať.
štádia závislosti
Spolupôsobenie spomínaných účinkov postupne zhoršuje zdravotný stav postihnutého. Bonhoffer opísal 52 príznakov závislosti. Avšak z hladiska všeobecnej vzdelanosti je skôr potrebné vedieť tieto štádia rozlíšiť v jednoduchých súvislostiach na základe zmeneného správania závislého. Vybrali sme základné zmeny, ktoré môže postihnúť i laický pozorovateľ.
I.štádium
závislosť od alkoholu štádium iniciálne (pociatočné)
II.štádium
závislosť od alkoholu štádium prodromálne (varovné)
III. štádium
závislosť od alkoholu štádium kruciálne (rozhodné)
IV. štádium
závislosť od alkoholu štádium terminálne (konečné)
Závislosť a poruchy sexuálnych vzťahov a funkcií
-Rozpad partnerských vzťahov.
-Utlmenie sebakontroly v schopnosti regulovať vlastnú sexuálnu aktivitu.
-Odbrzdenie pudových mechanizmov.
-Volná priechodnosť sexuálneho konania, často i kriminálneho charakteru.
-Narušenie orgastického reflexu.
-Narušenie primárnej sexuálnej funkcie.
-Utlmenie sexuálneho zážitku.
-Redukcia komunikácie a prípravnej fázy pri sexuálnej aktivite.
-Nekontrolovatelné sexuálne spojenie aj za nevhodných okolností.
-Nevhodný výber sexuálnych partnerov.
-Vznik drogového sexuálneho stereotypu (väcšinou účelového charakteru).
-Pohlavné ochorenia.
-Úplná sexuálne neschopnosť.

 

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon