Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Závislosť
Zdravie
Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt.Podľa definície SZO je "zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia".
Každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť k tomu zabezpečí primerané podmienky. Každý má právo na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie, na zdravotnú starostlivosť v prípade choroby alebo ohrozenia chorobou, na adekvátnu pomoc alebo ak je poškodenie zdravia trvalé. Pod ochranou zdravia treba chápať prevenciu a predchádzanie poškodeniu zdravia, obnovu zdravia (liečebný proces) a rehabilitáciu (dlhodobú obnovu zdravia). Jednotlivé práva pacientov v zdravotnej starostlivosti sú založené na práve človeka na ľudskú dôstojnosť, na sebaurčenie a na autonómiu. Právo na zdravotnú starostlivosť definujeme ako právo na využívanie výhod zdravotníckeho systému a zdravotníckych služieb, ktoré sú v štáte dostupné. Každý má mať právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je uzákonený v Slovenskej republike a ktorý je v súlade so súčasným stavom lekárskej vedy. Právo na adekvátnu kvalitu zdravotnej starostlivosť znamená, že práca zdravotníckych profesionálov musí byť na vysokej profesionálnej úrovni a musí byť dobre koordinovaná. Cieľom zdravotníckej legislatívy je zaručiť, že právny rámec a zákony odrážajú vyššie uvedené princípy a normy zdravotnej starostlivosti.

 

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon