Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Ľudské práva
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Sociálna politika
Obvykle sociálna politika zahŕňa politiku sociálneho zabezpečenia vrátane osobných sociálnych služieb, rodinnej politiky, bytovej politiky, najmä jej sociálnych aspektov, zdravotnej politiky, politiky zamestnanosti a vzdelávacej politiky.
Spoločným menovateľom týchto rôznych, špecifických aspektov sociálneho
sveta je to, že sú tvorené na základe určitých, spoločnosťou všeobecne
prijímaných zásad s cieľom zdokonaliť spôsob života každého jednotlivca,
rešpektujúc jeho prospech v kontexte neobmedzovania práv ostatných. V tomto
zmysle je sociálna politika nástrojom uskutočňovania sociálnej spravodlivosti.
V SR, ale aj v ostatných krajinách strednej a východnej Európy, sa rešpektujú
dve vymedzenia sociálnej politiky:
Tzv. širšie chápanie, podľa ktorého je sociálna politika konkrétne správanie
sa predovšetkým štátu, ale aj iných subjektov, ktorým je ovplyvňovaná
sociálna sféra spoločnosti. Sociálna politika je vnímaná ako aktivity, ktoré sa
bezprostredne týkajú životných podmienok ľudí. Konkrétne to znamená
dôraz na dlhodobé, koncepčné úvahy o sociálnej politike, voľbu typu
sociálnej politiky a tvorbu určitého sociálneho programu. Sociálna politika
v širšom chápaní je potom systém s vnútornými väzbami a súvislosťami a
s väzbami na ostatné systémy verejnej politiky, najmä hospodárskej.
Tzv. užšie chápanie, podľa ktorého je úlohou sociálnej politiky
predovšetkým reagovať na sociálne riziká, resp. ich možné následky (napr.
staroba, choroba, invalidita), podporovať rodiny s nezaopatrenými deťmi a
regulovať sociálne tvrdosti, ktoré sú sprievodným javom fungovania trhu
(napr. nezamestnanosť, chudoba). Takéto chápanie redukuje sociálnu politiku
na systém opatrení najmä v oblasti zamestnanosti, rodinnej politiky a
sociálneho zabezpečenia. V období transformácie je uvedené chápanie
dominantné, sociálne politika "zbiera plody" ekonomickej transformácie.
V podstate sa užšie chápanie sociálnej politiky kryje s aktivitami
prislúchajúceho rezortu - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Samotné užšie, inštitucionálne, či rezortné vymedzenie sociálnej politiky má
svoje špecifiká (a to nie obsahové) podľa toho, aké sú prioritné, dominantné
zadania pre sociálnu politiku:
- aktívna sociálna politika, z dôrazom na prevenciu, predchádzanie vzniku
sociálnych problémov prijímaním opatrení "ex ante". Prevenciu je možné
dosiahnuť zmenami a úpravami samotného sociálneho systému a pravidiel
jeho fungovania (tzv. systémová sociálna politika), alebo prijímaním
opatrení, ktorými sa dopredu vytvárajú predpoklady pre účinné riešenia
predpokladaných následkov sociálnych problémov (tzv.
intervencionistická sociálna politika).
- pasívna (retrospektívna) sociálna politika, ktorá sa zameriava na riešenie
už vzniknutých sociálnych problémov, reaguje "ex post". Jej charakter je
vždy intervencionistický.
Všetky chápania majú jeden cieľ: sociálne spravodlivú spoločnosť.

 

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon