Socionet  
SLOVENČINA/ ENGLISH  
Nadácia Legislatíva WWW Ďalšie WWW
Vyhľadávať: | Podľa hesla:
Deti a mládež
Linky dôvery
Menšiny
Násilie
Postihnutie
Mentálne postihnutí
Sluchovo postihnutí
Telesne postihnutí
Zrakovo postihnutí
Sexualita
Sociálna politika
Sociálna pomoc
Opatrovateľské služby
Sociálne služby a pomoc
Sociálna patológia
Sociálna práca
Starostlivosť
Bezdomovci
Charita
Kresťanské organizácie
Liečebná pedagogika
Náhradná starostlivosť
Psychológia
Logopédia
Vzdelávanie
Zdravie
Závislosť
Ľudské práva
Ľudské práva a slobody sú pevne spojené so životom každého človeka. Každý človek sa mení rodí a s nimi aj umiera. Patrí k nim napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu pohybu, slobodu prejavu, slobodu vlastného svedomia. Ich rozsah je vymedzený stupňom vývoja v spoločnosti, a to v jej základnej právnej norme - ústave.
Ľudské práva dnes definujeme ako oprávnenia priznané jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú plne využívať svoje schopnosti, inteligenciu, talent a znalosti na uspokojenie duchovných a iných túžob a cieľov. Sú také podstatné pre dôstojnosť a autentickosť ľudskej bytosti, že by ich mala rešpektovať každá politická moc. Ľudské práva sú priznané každej ľudskej bytosti.
Ľudských práv je veľa, preto sa vo všeobecnosti delia na:
- občianske a politické;
- ekonomické, sociálne a kultúrne.
Každý demokratický štát by mal chrániť ľudské práva v súlade s medzinárodným štandardom. Tento štandard určujú práva obsiahnuté v univerzálnych medzinárodných dokumentoch, príp. v medzinárodných dokumentoch regionálneho charakteru.
Potreba uznania ľudských práv sa prejavila až po 2. svetovej vojne, holokauste, norimberskom procese a bola uskutočnená prijatím Štatútu medzinárodného vojenského tribunálu v roku 1945. Odvtedy bolo prijatých niekoľko dokumentov, či už Organizáciou Spojených národov, Radou Európy alebo na rôznych konferenciách.
U nás boli ľudské práva zakotvené v Listine základných práv a slobôd - ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorá sa neskôr začlenila a tvorí Druhú hlavu Ústavy Slovenskej republiky. Ľudské práva sú teda u nás chránené zákonom. V Ústave sa uvádza: Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.(1 - 2.hl., 1. odd.,čl. 12, ods. 1) Základné ľudské práva a slobody sa zaručujú na území SR všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.(1 ? 2. hl., 1. odd., čl. 12, ods.2) Prihliadanie na ľudské práva nie je len otázkou morálky, ale aj rešpektovania zákona: Povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných ľudských práv a slobôd.(1 ? 1.odd., čl. 13, ods. 1)
Ľudské práva delíme podľa Ústavy na:
- základné ľudské práva a slobody (právo na život, osobnú slobodu)
- politické práva
- práva národnostných menšín a etnických skupín
- hospodárske, sociálne a kultúrne práva
- právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva
- právo na súdnu a inú právnu ochranu.

 

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Fundation.
design@rgb  kontakt: SocioNet | Nádražná 873/24 | 958 01 Partizánske | socionet@socionet.sk hosted by Yegon